Tento e-shop využívá cookies

Az üzlet használ a szolgáltatásnyújtás hirdetések személyre és elemzése a forgalom a cookie-kat. A weboldal használatával Ön elfogadja.

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában

1. Irányadó jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);  
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR); 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)

2. Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy törvényi, vagy egyéb rendeleti felhatalmazás alapján. Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, azonban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatt, vagy az adatkezelő illetve harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges. Abban az esetben, ha az érintett cselekvőképtelen, vagy egyéb elháríthatatlan okból nem áll módjában hozzájárulását kinyilvánítani, akkor, a saját, vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint egyéb személyek életét, testi épségét, javait fenyegető, közvetlen veszély elhárításához, vagy megelőzéséhez szükséges. Ebben az esetben az arányosság elvének figyelembe vételével szükséges az érintett személy személyes adatainak kezelése.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének belegyezése, vagy utólagos hozzájárulása.

 1. Adatkezeléssel érintettek köre:

 Az érintettek köre azon természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyekkel a SVUS Pharma Hungary Kft. partneri kapcsolatban áll megrendelőként vagy vevőként, szállítóként, illetve szolgáltatóként.

 1. Kezelt adatok köre:

Megrendelésnél és vásárlásnál:

 • Név
 • Szállítási és számlázási cím
 • Telefonszám,
 • E-mail cím

Regisztrált ügyfeleink részére a megrendeléshez és vásárláshoz felhasználónév és jelszó szükséges, melyet a regisztráció során ő választ ki. Szállító, szolgáltató és egyéb vevő esetében szükséges:

 • Név,
 • Cím,
 • Adószám,
 • Cégjegyzékszám,
 • Banki adatok,
 • Kapcsolattartó és adatai,
 • Telefonszám,
 • E-mail cím
 1. Adatkezelés célja, ideje és módja

Az adatkezelés célja, hogy a megrendelés, vásárlás, valamint partneri kapcsolat esetén az érintett és az adatkezelő közti ügyfél és partneri kapcsolatot, szerződéskötést lehetővé tegye. Az adatkezelés ideje addig tart, amíg valamely törvényi előírás rendelkezik az elévüléséről. Az elévülési időn túl az adatokat töröljük.  Az érintett által megadott adatokat az adatkezelő és adatfeldolgozó csak a szükséges mértékben, a megrendelés, vásárlás és szerződés teljesítéséhez igazodóan használja fel, tárolja azt törvényi előírásnak, megfelelően papír alapon, valamint vállalatirányítási rendszerben. A név és kiszállítási adatokat a szállítást végző szolgáltató részére továbbítjuk.

 1. Az adatkezelőt és a természetes személyt az adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

A természetes személy tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával. Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati lehetőséget illetve panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet benyújtani. (Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu, Tel: +36 1 391 1400, mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk (1): 

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

A tájékozódáshoz való jog írásban gyakorolható.

Hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk): 

A partner jogosult arra, hogy a Munkáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai; 
 2. az érintett személyes adatok kategóriái; 
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
 5. a személyes adatok helyesbítése, törlése vagy kezelése korlátozásának joga, valamint tiltakozás az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 7. ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, úgy a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
 8. A partner kérelmére társaságunk 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjairól, az adatfeldolgozó nevéről, stb. Ez a szolgáltatás évente egyszer ingyenes, azonban többszöri adatbekérés esetén költségtérítés ellenében tudjuk az adatokat prezentálni. 

 

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén a partner jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

 

Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk): 

A partner kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk): 

Partner az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 2. a partner visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 3. a partner tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 5. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A törléshez való jogot kérelem esetén 30 napon belül bíráljuk el.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): 

A partner jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 1. a partner vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; 
 2. az adatkezelés jogellenes, és a partner ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 3. a társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a partner igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 4. a partner tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a partner jogos indokaival szemben. 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a partner hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás  és visszavonás joga: 

A partner élhet tiltakozási jogával a 2011. évi CXII. törvény szerint.

 1. Adatvédelmi nyilvántartás:

Társaságunk a hatályos 2011. évi CXII. Törvény alapján adatvédelmi nyilvántartást vezet.

 1. A cookie-k használata:

A www.svus.hu,  honlapon a vásárlási folyamatot, a weblap használatát cookie-k segítik elő. 

A felhasználó cookiek használatát tudomásul veszi, azokat engedélyezni, vagy tiltani tudja. Azok használata nélkül a honlap működése korlátozott.